Panaszkezelés

Tájékoztató panaszkezelési eljárásról

A panasz benyújtása
Az ügyfél panaszát benyújthatja a Wellum Zrt-hez szóban (személyesen, vagy telefonon), illetve írásban (személyesen, más által átadott irat útján, postai úton, vagy elektronikus levélben) is.

A panaszbejelentés során az ügyfél meghatalmazott útján is eljárhat. Ebben az esetben a meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Ennek a követelménynek a „Meghatalmazás” elnevezésű, alább elérhető nyomtatvány teljes kitöltésével is eleget lehet tenni.

Panasz benyújtása szóban:
Személyesen: 3530 Miskolc, Erzsébet tér 2. sz. alatti címen

Hétfő-Péntek: 8.00 - 16.00

 

Telefonon: +36 46/451-686-os telefonszámon

Hétfő, Kedd, Csütörtök, Péntek 8.00 - 16.00
Szerda 8.00 - 20.00

 

Panasz benyújtása írásban:
Az írásbeli panaszbejelentés segítése érdekében társaságunk erre a célra rendszeresített nyomtatványát elérhetővé teszi honlapján, ügyfélfogadási helyiségében és kérésre költségmentesen az ügyfél rendelkezésére bocsátja.

Személyesen, más által átadott irat útján, postai úton: 3530 Miskolc, Erzsébet tér 2. 
Elektronikus levélben: panasz@wellum.hu
Faxon: 1/480-1045

 

A panasz kivizsgálása
A Wellum Zrt. a beérkező panaszokat minden körülmény figyelembe vételével díjmentesen vizsgálja ki.

Szóbeli panasz
A szóbeli panaszok kivizsgálását a Wellum Zrt. azonnal megpróbálja kivizsgálni és orvosolni. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, vagy az ügyfél a szóbeli panaszkezeléssel nem ért egyet, a Társaság jegyzőkönyvet állít ki. A jegyzőkönyv egy példányát személyes panaszkezelés esetén az ügyfél részére átadja, telefonos panasz esetén a panaszra adott válasszal együtt a közlést követő 30 naptári napon belül küldi meg.

Írásbeli panasz
A Társaság az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését követő 30 naptári napon belül megküldi az ügyfélnek.

 

Jogorvoslat a panaszra adott válasszal szemben

A fogyasztónak nem minősülő ügyfél a panasz elutasítása, vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén bírósághoz fordulhat.
A fogyasztónak minősülő ügyfél a panasz elutasítása, vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén az alábbi testületekhez, illetve hatóságokhoz fordulhat:

Pénzügyi Békéltető Testület (PBT)

Az ügyfél eljárását kezdeményezheti

  • a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével,
  • a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén.

 

Levélcím: 1525 Budapest,  Pf.: 172.
Telefon: 06 80 203 776
Elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@mnb.hu
Ügyfélszolgálat címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

 

Egyéb esetekben:

Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ

Levélcím: 1534 Budapest, BKKP Pf.: 777.
Telefon: 06 80 203 776
Fax: 06 1 489 9102
Elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@mnb.hu 
Ügyfélszolgálat címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

Az MNB, valamint a Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának kezdeményezésére rendszeresített formanyomtatványokat az alábbi helyeken elérhetők:

Az MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ eljárásának kezdeményezésére rendszeresített formanyomtatvány:

http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/panaszom-van/formanyomtatvanyok

A Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának kezdeményezésére rendszeresített formanyomtatvány elérhetősége: 

http://www.mnb.hu/bekeltetes/fogyasztoi-jogvita-nem-elszamolasi-ugyekben

 Fenti nyomtatványokat az ügyfél kérésére a Wellum Zrt. költségmentesen megküldi.

Letölthető dokumentumok: 

Az oldalt készítette: Prime Computer